Acute zorg

Voorjongeren die in een acute crisissituatie verkeren en die vanwege de ernst van de problematiek (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, biedt De La Salle acute zorg op de groep. We noemen dat ook wel crisisopvang.

De jongere verblijft zes weken, 24 uur per dag, op ons terrein in Boxtel.

We richten ons op het bieden van warmte, veiligheid, rust, structuur en stabiliteit. Daarnaast bieden we de jongere dagbesteding aan in de vorm van een school- en een activiteitenprogramma.

Na zes weken vindt er een evaluatie plaats met alle betrokkenen: de ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger(s), begeleidende instantie (gezinsvoogd of zorgconsulent), de jongere zelf, een orthopedagoog, de teamleider en de visor (de persoonlijk begeleider op de groep). Er zijn dan twee mogelijkheden: de spoedzorg wordt met nog eens zes weken verlengd of er wordt gekeken naar een vervolgplek.

Deel deze pagina op